همکاری با اُکوییز

اساتید، موسسات آموزشی و متقاضیان پنل برای آموزش و آزمون آنلاین و پروژه های آماری و نظرسنجی آنلاین با مطالعه این صفحه و تکمیل فرم های مرتبط به نیازشان میتوانند درخواست خود را ثبت نمایند.

سیستم پرداخت حق اشتراک

شرایط و قوانین این نوع همکاری را میتوانید در بخش (شرایط و قوانین اُکوییز) مطالعه نمایید.

کد پنل : TL1

مدیریت شده

هزارتومان 50
یک روزه
  • ارائه گزارش

کد پنل : TL2

مستقل

هزارتومان 190
یک ماهه
  • تمامی امکانات پنل

کد پنل : TL3

مستقل

هزارتومان 390
سه ماهه
  • تمامی امکانات پنل

کد پنل : TL4

مستقل

هزارتومان 590
شش ماهه
  • تمامی امکانات پنل

کد پنل : TL5

مستقل

هزارتومان 790
یک ساله
  • تمامی امکانات پنل

سیستم همکاری دو سویه

شرایط و قوانین این نوع همکاری را میتوانید در بخش (شرایط و قوانین اُکوییز) مطالعه نمایید.

اسکرول به بالا